NIZHNY NOVGOROD

                                                           SHOPS IN THE CITY NIZHNY NOVGOROD

Max Mara  •  Nizhniy Novgorod, B.Pokrovskaya st., 24  •  Phone 8(831) 433-2107
Penny Black  •  Nizhniy Novgorod, B.Pokrovskaya st., 10  •  Phone 8(831) 419-7671
HC  •  Nizhniy Novgorod, Alekseevskaya, 10/16, LP Fashion Gallery  •  Phone 8 (831) 233 17 00; 8 (831) 233 17 01COLLECTIONS
MEK